翻译结果: ข าว บอล ไทย อ ร ก - บานบอลสดcol

ข าว บอล ไทย อ ร ก

.ข าว บอล ไทย อ ร ก 2.ถายทอดสดวอลเลยบอลมองเทรอซมาสเตอร2016ไทย 3.108ผลบอล 4.ผลประกบคucl2018


China News Service, ปักกิ่ง, 26 กันยายน (Xie Yanbing, Zhang Su) เอกสารไวท์เปเปอร์ "Working Together to Build a Community with a Shared Future for Mankind: China's Initiatives and Actions" ที่เผยแพร่โดยสำนักงานข้อมูลของสภาแห่งรัฐ จีนเมื่อวันที่ 26 ชี้ให้เห็นว่าการร่วมกันก่อสร้างโครงการ "Belt and Road" เป็นแบบเปิด กระบวนการรวมไม่ได้หมายถึงการสร้าง "วงกลมเล็ก" หรือ "สโมสรจีน" หลังประตูปิด

เอกสารไวท์เปเปอร์ชี้ให้เห็นว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนได้ใช้ความเชื่ออันแน่วแน่และการกระทำที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ การก่อสร้างโครงการริเริ่ม "Belt and Road" ร่วมกันถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมและเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่จีนมอบให้ทั่วโลก ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 มากกว่าสามในสี่ของประเทศทั่วโลกและองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 30 องค์กรได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือ

เอกสารไวท์เปเปอร์ระบุว่าจีนประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ "Belt and Road" ครั้งแรกและครั้งที่สองในปี 2560 และ 2562 ตามลำดับ และจะจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ "Belt and Road" ครั้งที่ 3 ในปีนี้ เพื่อรวมตัวกัน การทำงานร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถทำได้โดยการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการก่อสร้างร่วมคุณภาพสูงของ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

เอกสารไวท์เปเปอร์ระบุว่าการร่วมกันก่อสร้างโครงการ "Belt and Road" เป็นโครงการริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่พันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์หรือพันธมิตรทางทหาร ไม่ได้กำหนดเป้าหมายหรือยกเว้นใคร แต่เป็นการเปิดกว้าง และกระบวนการที่ครอบคลุม ไม่ใช่ประตูปิด การสร้าง "วงกลมเล็ก" หรือ "ไชน่าคลับ" ถือเป็น "สวนร้อย" ให้จีนได้แบ่งปันโอกาสและแสวงหาการพัฒนาร่วมกันกับโลก ไม่ใช่สร้างสวนหลังบ้านของตนเอง แต่เป็น ถนนซันไชน์ให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ซอยส่วนตัว โดยทุกประเทศที่สนใจสามารถเข้าร่วมมีส่วนร่วม ร่วมมือ และได้รับประโยชน์ร่วมกัน

เอกสารไวท์เปเปอร์ระบุว่าจีนได้เสนอโครงการริเริ่มการพัฒนาระดับโลก โครงการริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก และโครงการริเริ่มด้านอารยธรรมโลก ซึ่งชี้ให้เห็นทิศทางของสังคมมนุษย์จากสามมิติของการพัฒนา ความมั่นคง และอารยธรรม และกลายเป็นแรงผลักดันในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ พื้นฐานที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาของจีนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและการพัฒนาของมนุษย์ จีนได้เสนอโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันในระดับภูมิภาคและทวิภาคี โดยทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างฉันทามติ ขยายความร่วมมือ และมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาค

เอกสารไวท์เปเปอร์ระบุว่าแนวคิดของชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติหมายถึงการขาดดุลสันติภาพ การขาดดุลการพัฒนา การขาดดุลความมั่นคง และการขาดดุลธรรมาภิบาลที่โลกทุกวันนี้เผชิญอยู่ โดยนำเสนอข้อเสนอที่หลากหลาย ในด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยของเครือข่าย ฯลฯ และแปลเป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ทำให้จีนมีส่วนร่วมอย่างมีเอกลักษณ์ในการแก้ปัญหาระดับโลก

เอกสารไวท์เปเปอร์เน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเพื่อรับมือกับวิกฤตในปัจจุบันหรือเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่า ทุกประเทศจำเป็นต้องทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกัน เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและทะเยอทะยานในรอบศตวรรษ จีนได้เสนอให้สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ เรียกร้องให้ทุกประเทศสนับสนุนแนวคิดเรื่องอนาคตร่วมกัน สื่อสารและเจรจาอย่างเต็มที่ แบ่งปันความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล สร้างฉันทามติในวงกว้าง และร่วมกันดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาระดับโลกและก้าวไปข้างหน้าเพื่อมวลมนุษยชาติ อนาคตที่สดใส เติมความมั่นใจและแรงจูงใจ (จบ) [บรรณาธิการ: หยู เซียว] บอลโลก2014บราซลvsโคลอมเบย|แบ่งกลุ่มบอลโลก2022|